NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 

 

Doklady potrebné k založeniu zmluvy.

Na založenie zmluvy o pripojení káblovej televízie TFM je potrebné predložiť občiansky preukaz, prípadne výpis z OR alebo ŽR.
V prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti v ktorej má byť pripojenie zrealizované, je potrebné spolu s občianskym preukazom predložiť aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti o pripojení káblovej televízie TFM.

 

Aký je môj variabilný symbol?

Každému zákazníkovi je pridelený variabilný symbol, ktorým je číslo zmluvy o využívaní služieb káblovej televízie.

 

Na aké číslo účtu môžem uhradiť poplatky?

SK27 5600 0000 0058 0634 2002

 

Kedy je splatnosť platobných frekvencii?

Splatnosť faktúr je vždy do 15. Dňa daného kalendárneho mesiaca. V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné:

Štvrťrok 15. január, 15. Apríl, 15. Júl, 15. Október
Polrok 15. Január, 15 júl
Rok 15. Január

 

Kedy môžem zmeniť frekvenciu platby

Frekvenciu platby je možné zmeniť mesiac pred splatnosťou vašej nasledujúcej  platby.

 

Aká je výpovedná lehota zmluvy po viazanosti

Výpoveď sa podáva vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka.  Napr. výpoveď podaná 14.1.2020 znamená, že zmluva bude ukončená k 31.3.2020.